Ympäristöä suojellen

Toimintamme keskeisin tarkoitus on varmistaa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. Huolehdimme myös siitä, että ne kierrätetään ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2018 oli LSJH:n alueella 98,5 %. Loppusijoitukseen eli kaatopaikkapenkkaan meni vain 1,5 % vastaanotetun jätteen kokonaismäärästä. LSJH vastaanotti vuonna 2018 yhteensä noin 144 000 tonnia yhdyskuntajätettä.

Kierrätykseen kelpaamattomasta polttokelpoisesta jätteestä toimitettiin lähes puolet eli noin 45 000 tonnia ulkomaille energiahyötykäyttöön. Tukholman ja Tallinnan lisäksi polttokelpoista jätettä meni Riihimäen ja Kotkan jätevoimaloihin, joissa niistä tuotettiin lämpöä ja sähköä. Polttokelpoisesta jätteestä syntyy ympäristöystävällistä energiaa.

Hanna Vienonen, ympäristöinsinööri

Kerätyn biojätteen määrä lisääntyi merkittävästi eli 13 % edellisvuodesta.
Hanna Vienonen, ympäristöinsinööri

Kerätyn biojätteen määrä lisääntyi merkittävästi eli 13 % edellisvuodesta, kun sen erilliskeräys vakiintui uusien jätehuoltomääräysten määrittelemän siirtymäajan jälkeen. Lasipakkausten, metallin ja kartonkipakkausten erilliskeräys sujui hyvin edellisvuosien tapaan. Vaikka lajittelu- ja kierrätysaktiivisuus on toiminta-alueellamme keskitasoa ja joissakin jätelajeissa jopa sen yläpuolella, on alueellamme kuitenkin edelleen tarvetta tehostaa kotitalouksissa syntyvän jätteen hyödyntämistä.

Jätehuoltomääräysten muutoksesta johtuen myös muovipakkauksiin tuli keräysvelvoite biojätteen tapaan. Vuonna 2018 asukkaat innostuivatkin muovipakkausten kierrätyksestä, ja niitä vietiin tuottajayhteisöjen Rinki-ekopisteiden lisäksi runsaasti myös LSJH:n jätekeskuksiin ja lajitteluasemille.

Vuoden 2018 alussa Topinojan jätekeskukseen perustettiin tuottajayhteisön muovipakkausterminaali kiinteistöiltä kerättävien muovipakkausten vastaanottoa varten. Muovipakkauksia siirtokuormattiin Uusiomuovi Oy:n käsittelylaitokseen 705 tonnia vuoden aikana. Teemme tuottajayhteisöjen kanssa monipuolista yhteistyötä, ja muun muassa tuottajavastuulle kuuluvat kotitalouksien vanhat sähkölaitteet vastaanotetaan lajitteluasemilla veloituksetta.

Ekovoimalaitos sai aloittamisluvan

Jyri Metsänranta, käyttöpäällikkö

Vuonna 2021 valmistuva ekovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä polttokelpoisesta jätteestä, jolloin voidaan luopua jätteen kuljetuksesta ulkomaille.
Jyri Metsänranta, käyttöpäällikkö

LSJH:n konserniyhtiö Lounavoima Oy:n toiminta sai vauhtia vuonna 2018, kun Salon Korvenmäen tuntumassa tehtiin maaperätutkimuksia vuonna 2019 alkavaa rakentamista varten. Vuonna 2021 valmistuva ekovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä LSJH:n toiminta-alueen polttokelpoisesta jätteestä, jolloin voimme luopua jätteen kuljetuksesta ulkomaille. Yhdyskuntajätettä voidaan polttaa ekovoimalaitoksessa enintään 120 000 tonnia vuodessa. Määrä vastaa 50 000 tonnia kivihiiltä tai 33 miljoonaa kuutiometriä maakaasua.

Laitos hyödyntää modernia arinatekniikkaa, joka täyttää tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset. Jäte palaa nykyaikaisessa kattilassa tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella.

Ympäristöhaittoja kuriin vuonna 2018

Teemme joka vuosi toimenpiteitä, joilla parannamme jätteiden käsittelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Vuonna 2018 Topinojan jätekeskukseen valmistui kallioon louhittu polttokelpoisen jätteen välivarasto. Nyt kaikki Topinojalle tuotu polttokelpoinen jäte eli noin 76 000 tonnia voidaan varastoida hallitusti. Varasto vähensi roskaantumista, haittaeläimiä ja hajuja sekä vähensi myös tulipalojen syttymisriskiä.

Salossa Korvenmäen jätekeskuksessa otettiin käyttöön vuonna 2018 kolme uutta, pystymallista kaasukaivoa sekä kaasun soihtupoltto, jotka moninkertaistivat kaatopaikkakaasun kokoamismäärää. Teetimme Korvenmäen alueella hajuseurannan, jossa asukasseurannan lisäksi tarkkailtiin haisevia rikkiyhdisteitä. Jätekeskuksen emissiomittaus osoitti, että kaasukaivot, soihtupoltto ja pintarakenteiden muokkaus ovat vähentäneet kaasun määrää ja siitä aiheutuvia hajuhaittoja.

Ympäristön kannalta merkittävä rakennushanke vuonna 2018 oli lisäksi Paraisilla sijaitsevan Rauhalan jätekeskuksen kaatopaikan muotoilu-urakka, jolla valmisteltiin kaatopaikkaa lopullista pintarakennetta varten. Tämän lisäksi Rauhalassa uudistettiin lajitteluasemaa ja pientuojien vastaanottopalveluita.

Ympäristöluvat ohjaavat toimintaamme

Seuraamme jätekeskustemme ja lajitteluasemiemme ympäristövaikutuksia säännöllisesti tarkkailuohjelman perusteella. Näin varmistamme, että toimimme ympäristölupien mukaisesti.

LSJH:lla on voimassa olevat ympäristöluvat. Jätekeskusten ympäristölupia valvoo ELY-keskus ja lajitteluasemien ympäristölupia kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

LSJH:n uusi ympäristölupapäätös vuonna 2018:
Korvenmäen ekovoimalaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Salo. Nro 64/2018/1, Dnro ESAVI/9732/2017. Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2018.

Ympäristötarkkailut joka vuosi

Ympäristötarkkailuilla seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Jätteenkäsittelytoiminnan pääasiallisia mahdollisia haittoja ovat jätetäytöstä ja liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasut, ravinteita ja kiintoainetta sisältävät kaatopaikan suotovedet, hajuhaitat, roskaantuminen, melu sekä haittaeläimet. Vuosiraportoinnissa on tiedot muun muassa jätemääristä, jätetäytöstä, poikkeamista, kaatopaikkakelpoisuuslausunnoista, tarkkailuohjelmien seurantatiedoista sekä ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta. Tarkkailuohjelmien mukaisia vesianalyysejä jätekeskusten jätevesistä, pohjavesistä ja pintavesistä tehtiin vuonna 2018 yhteen 673 kappaletta.

Vuoden 2018 ympäristötarkkailujen tuloksiin voi tutustua jätekeskustemme vuosiraporteista. Niiden mukaan LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla toimitaan voimassa olevien ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti. Lähetämme ympäristölupien mukaiset vuosiraportit viranomaisille vuosittain.

Jätekeskusten vuosiraportit 2018

Isosuon jätekeskuksen vuosiraportti (pdf)

Korvenmäen jätekeskuksen vuosiraportti (pdf)

Rauhalan jätekeskuksen vuosiraportti (pdf)

Topinojan jätekeskuksen vuosiraportti (pdf)