Kehityshankkeet etenivät

LSJH:n tutkimus- ja kehitystiimi iloitsi vuonna 2020 poistotekstiilien jalostuslaitoksen suunnittelun ja pilotoinnin edistymisestä sekä Topinpuiston uuden, EAKR-rahoitteisen ilmastohankkeen käynnistymisestä. Myös Korvenmäen jätekeskuksen ja Lounavoiman ekovoimalan yhteyteen rakentuvassa energian kiertotalouskokonaisuudessa saavutettiin hienoja kehitysaskelia. LSJH:sta on kasvanut omaa perustehtäväänsä laajempi kiertotalouden mahdollistaja.

LSJH:n tutkimus- ja tuotekehitystiimissä oli vuonna 2020 viisi työntekijää. Koska poistotekstiilien vastaanotto ja jalostus ovat edenneet suunnitellusti ja jo vakiinnuttaneet toimintaansa, siirtyi osa hankkeen toiminnoista jo jätteen vastaanoton päätoiminnon vastuulle. Jalostuslaitoksen ja siihen liittyvien verkostojen kehitystyötä jatketaan tutkimus- ja kehitystiimin tuella. Tiimi tekee laaja-alaisesti yhteistyötä yhtiön muiden osatoimintojen kanssa. Esimerkiksi viestintä on tehnyt tiivistä yhteistyötä tiimin kanssa kiertotalouden kärkihankkeiden tunnetuksi tekemisessä.

LSJH:n tutkimus- ja kehitystyö on vahvasti mukana alueellisessa elinkeinopoliittisessa työssä ja vaikuttamisessa. Tavoitteenamme on tarjota alusta ja oppimisympäristö kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiselle niin yksityissektorille kuin julkisellekin toiminnalle. Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi tutkimuslaitokset, yritykset ja oppilaitokset.

Toiminnan laadun kehitys ja seuranta

LSJH:n omissa sisäisissä kehitysprojekteissa tutkimus- ja kehitystiimi on ollut tukena muun muassa järjestelmäkehitysprojektissa, tietojohtamisen prosesseissa ja hankintojen kehittämisessä. Olemme osallistuneet myös korttelikeräyspilotin toteutukseen ja yhteistyöhön asukaspanelistien kanssa. Olemme auttaneet osatoimintoja prosessien suorituskykymittareiden laatimisessa, jotta palveluja voidaan kehittää laadukkaasti ja varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Vuonna 2020 kehitimme tietojohtamisen tueksi käyttöönotettua Qlik Sense -analyysityökalua, joka yhdistää eri tietolähteistä tulevan datan ja helpottaa tulosten seurantaa.

Hankintatyöryhmän tehtävänä oli kehittää yhtiön hankintatoimen laatua ja vaikuttavuutta. Työryhmän johdolla laadittiin yhtiölle strategiaan nojaavat hankintalinjaukset, joita toteuttamaan päivitettiin työohjeita ja kilpailutuksiin liittyviä pohjia.
Meille on tärkeää oman toimintamme laadun jatkuva parantaminen. Yhteistyössä eri osatoimintojen kanssa voimme kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä, palveluita ja toimintatapoja.

Haluttu hankekumppani

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

ILPO-hankkeessa Topinpuistolle ryhdyttiin laatimaan hiilitiekarttaa, ja yhdessä hankekumppaneiden kanssa luomme yhteisen mallin ilmastopositiivisesta yritysalueesta.
Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on vahvistaa LSJH:n roolia seudullisena kiertotaloushankkeiden käynnistäjänä ja kumppanina Turun ja Salon seuduilla. Olemme elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toimii yhteiskuntavastuullisesti ja tukee kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen ja yritystoiminnan kehittymistä alueella. Toimimme kiertotalouden alustana ja yhteiskehittäjänä avustaen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.

LSJH toimi veturina, partnerina tai kumppanina monissa kiertotalouden edistämishankkeissa vuonna 2020. Esimerkiksi Turun Topinojan jätekeskuksen yhteyteen kehittynyt Topinpuiston kiertotalouskeskus on yhteistyöverkosto, jossa toiminta oli vuonna 2020 aktiivista. LSJH oli mukana muun muassa Topinpuiston 6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -ilmastopolkuhankkeessa, jossa kehitetään päästölaskentaa ja hiilitiekarttoja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille. Topinpuiston pilottihanketta vetää Turun kaupunki.

Kohdekumppanina LSJH on mukana muun muassa Turun AMK:n jäteveden haitta-ainelähteiden kartoituksen Source Track -hankkeessa. Turun AMK on kutsunut meidät myös tutkimuskohteeksi 6Aika: CirVol-hankkeeseen, jossa seurataan suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä kaupungeissa.

Vuonna 2020 osallistuimme Salon Korvenmäkeen valmistuvan Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteydessä oleviin energiahankkeisiin, kuten hukkalämmön syvävarastointiin yhteistyössä Q-Heatin kanssa. Q Powerin kanssa teimme yhteistyötä kaatopaikkakaasujen biometanointi -hankkeessa. Olemme vahvasti mukana alueen kokonaissuunnittelussa. Hankevalmisteluja on tehty muun muassa biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi.

Olemme kiertotalouden asiantuntijana kysytty hankekumppani. Valitettavasti emme pysty osallistumaan kaikkiin ehdotettuihin hankkeisiin, mutta pyrimme antamaan aktiivisen panoksen erityisesti omiin arvoketjuihimme ja tavoitteisiimme kiinteästi liittyviin hankkeisiin.

Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta

Marko Kokkonen, palvelusuunnittelija

Vuosi 2020 oli poistotekstiilin jalostuksen kehitystyössä merkittävä. Pilottilaitoksen suunnittelun etenemisen myötä hanke vahvistui ja eteni kolmen kehityskärjen avulla.
Marko Kokkonen, palvelusuunnittelija

Vuosi 2020 oli poistotekstiilin jalostamislaitoksen kehitystyössä merkittävä. Kotitalouksien erilliskerätyn poistotekstiilin jalostus on keskeinen osa LSJH:n kehitystyötä ja hyvä esimerkki uraauurtavasta kiertotaloustoiminnastamme. Pilottilaitoksen suunnittelun etenemisen myötä hanke vahvistui ja eteni kolmen kehityskärjen avulla. Vuoden aikana on kehitetty laitossuunnittelun ohessa muun muassa poistotekstiilien myyntiä. Olemme myös tehneet testieriä avatuista postitekstiilikuiduista.

Poistotekstiilin keräystoiminnasta tehtiin toimitussopimukset Raumalle, pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja Loimi-Hämeeseen. Keräystä hoitavat paikalliset jätehuoltoyhtiöt. Vuonna 2020 aloitimme kaupan ja muotialan sekä kirpputorien kanssa keräyskokeilun suunnittelun.

Tehdas- ja prosessisuunnittelussa etenimme ison askeleen, kun pilottilinjaston vuokratilojen peruskiven muuraus oli 18. elokuuta Paimiossa. Tätä edelsi mekaanisen kuidunavauslinjaston toimittajan valinta. Pilottilinjasto sijoittuu samaan rakennukseen Rester Oy:n kanssa. Vuonna 2020 kehitimme myös lajitteluprosessia ja poistotekstiilin tunnistusteknologiaa. Aloitimme lajitteluyhteistyön Paimion ja Turun työllisyyspalvelujen kanssa.

Poistotekstiilien jalostuslaitoksen suunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä monien kumppanien kanssa esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä. Vuonna 2020 avautimme esimerkiksi lähes 10 000 kiloa lajiteltua tekstiiliä Espanjassa kehityspilotteja varten. Avatusta kuidusta valmistetiin testieriä lankaa ja kangasta. Telaketju-yhteistyössä toteutimme valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankevalmisteluja seminaarien ja työpajojen avulla. Vuoden 2020 alussa järjestimme yritystreffit. Alkuvuoden toimenpiteitä oli myös poistotekstiilimyymälän avaaminen. Myymälä jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti kevään koronatilanteen vuoksi. Koronatilanteen hellittäessä poistotekstiilimyymälän ylläpito ja pyörittäminen siirtyivät ulkopuolisen urakoitsijan vastuulle.

Poistotekstiilin kehityshankkeisiin saimme rahoitusta Business Finlandin lainarahoitushankkeesta poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotointia ja liiketoimintasuunnitelmaa varten. Telaketjuun liittyen olimme mukana VTT:n tutkimusyhteystyössä ja kiertotalouden investointihankkeessa.

Aloimme koota vuonna 2020 Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -nettisivustoa, joka kerää yhteen hankkeen merkkipaalut sekä kertoo onnistumisista ja tulevaisuuden tavoitteista.