Ympäristöä suojellen

LSJH:n toiminnan perustana on varmistaa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn asukkaiden terveyttä vaarantamatta. Huolehdimme toimialueemme yhdyskuntajätteen mahdollisimman tehokkaasta kierrätyksestä ja hyödyntämisestä sekä kiertotalouden edistämisestä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja teemme säännöllisiä ympäristötarkkailuja.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2020 oli alueellamme 98,4 %. Loppusijoitukseen eli kaatopaikan penkkaan meni 1,6 % vastaanotetusta kokonaismäärästä. Materiaalina hyödynnettiin 44,8 % ja energiahyötykäyttöön suuntautui 53,6 % jätteestä.

LSJH:n vuoden 2020 aikana vastaanottama yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 142 000 tonnia, josta polttokelpoisen jätteen osuus oli 90 000 tonnia. Kiinteistöiltä kerätyn biojätteen määrä laski kevään 2020 koronasulun aikana, mutta koko vuoden määrä oli lähes sama kuin 2019 eli 8 550 tonnia. Biojätteen lajittelun toivotaan kasvavan neuvonnan ja tiedon lisääntymisen innostamana. Neuvonnan vuoden 2020 pääteemana oli biojätteen lajittelusta kertominen.

Asukkaat lajittelivat ahkerasti varsinkin kuluttajapakkausjätettä. Vuonna 2020 LSJH:n alueella saatiin talteen kartonkia 12,7 % enemmän kuin vuonna 2019, lasipakkauksia 2 % enemmän, metallipakkauksia 17,6 % ja muovipakkauksia 14 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2020 polttokelpoisen jätteen toimittaminen ulkomaille ja kotimaan jätevoimaloihin päättyi lähes kokonaan heinäkuun alussa, jolloin aloitettiin polttokelpoisen jätteen paalaus Topinojan jätekeskuksessa ja välivarastointi Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Lounavoiman ekovoimalaitokseen toimitettiin ensimmäiset jätekuormat loppuvuodesta 2020, jolloin testattiin muun muassa jätteitä siirtävän kahmarin toimintaa.

Vilkas rakentamisen vuosi

Jyri Metsäranta, käyttöpäällikkö

Aloitimme polttokelpoisen jätteen paalauksen Topinojan jätekeskuksessa ja välivarastoinnin Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa Lounavoiman ekovoimalaitoksen tulevaa käyttöä varten.
Jyri Metsänranta, käyttöpäällikkö

Poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta toiminta voitiin pitää hyvällä tasolla ja toimintoja myös kehitettiin olosuhteisiin sopiviksi. Vuosi 2020 oli LSJH:ssa rakentamisen vuosi, jolloin valmistui ja käynnistyi monia hankkeita jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

Vuonna 2020 Topinojan jätekeskukseen valmistui 1 880 neliön välivarastointihalli kuluttajamuovipakkausten välivarastointiin ja karkean jätteen lajitteluun. Jätekeskukseen rakennetiin myös geotuubikenttä tasausaltaan pohjalietteen käsittelemistä varten.

Korvenmäen jätekeskukseen valmistui polttokelpoisen jätteen paaleille varastokenttä. Alueelle nousi lisäksi 1 760 neliön suuruinen jätteenkäsittelyhalli jätteen varastointiin ja siirtokuormaukseen. Korvenmäessä tehtiin myös tulevien laajennusalueiden pengerrystä ja esirakentamista 4,5 hehtaarin alueelle.

Teimme ylläpito- ja kunnostustöitä kaikilla lajitteluasemilla. Esimerkiksi Auranmaan lajitteluasemalla kunnostettiin ja asvaltoitiin lajitteluramppi. Nyt asiointi sujuu asemalla helpommin. Myös Isosuon lajitteluasemalla Raisiossa lajittelusilta perusparannettiin.

Säännöllinen seuranta ja varautuminen

Elina Wikström, ympäristöasiantuntija

Aloitimme vuonna 2020 ympäristöriskeihin liittyvän ennaltavarautumisen tehostamisen.
Elina Wikström, ympäristöasiantuntija

LSJH:n ympäristötyön lähtökohtana on kehittää jatkuvasti toimintatapoja, joilla voimme vähentää jätteiden käsittelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Tähän tähtäävät myös monet rakennushankkeemme, joilla lisäämme alueiden turvallisuutta ja siisteyttä. Vuonna 2020 aloitimme jätekeskusten ja lajitteluasemien ympäristönsuojelulain mukaisten ennaltavarautumissuunnitelmien päivittämisen osana varautumissuunnitelmatyötä. Tällä tehostamme poikkeustilanteisiin liittyviin ympäristöriskeihin varautumista.

Jätehuollon merkittävimmät mahdolliset ympäristöhaitat ovat jätetäytöstä ja liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, ravinteita ja kiintoaineita sisältävät suotovedet, hajuhaitat, roskaantuminen sekä melu. Seuraamme säännöllisesti toimintamme ympäristövaikutuksia ympäristölupien mukaisten tarkkailuohjelmien avulla sekä omavalvonnalla. Pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä otetaan näytteitä useita kertoja vuodessa. Seuraamme jätekeskuksista puhdistamoille johdetun jäteveden aiheuttamaa kuormitusta muun muassa typen, fosforin ja kiintoaineiden osalta.

Kaatopaikkakaasujen keräys- ja käsittelyjärjestelmillä vähennetään ilmaan johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä hajuhaittoja. Topinojalla kerättävä kaatopaikkakaasu hyödynnetään energiaksi Turku Energialla. Korvenmäessä ja Isosuolla kaatopaikkakaasut poltetaan soihdussa.

Vuonna 2020 saimme Topinojan jätekeskukseen ympäristöluvan betoni- ja tiilijätteen sekä kyllästetyn puujätteen varastointimäärien kasvattamiseen. Korvenmäen jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta on saatu lupapäätös, joka ei vielä ole lainvoimainen. Vuonna 2020 jätimme lupahakemuksen Isosuon jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta. Teimme myös Topinojan jätekeskuksen ympäristölupamääräyksistä muutoshakemuksen, joka koski paalatun polttokelpoisen jätteen välivarastoinnin enimmäismääriä sekä poikkeustilanteen sallitun keston pidentämistä.