Ympäristöä suojellen

Varmistamme LSJH:ssa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn asukkaiden terveyttä ja ympäristöä vaarantamatta. Huolehdimme toimialueemme yhdyskuntajätteen mahdollisimman tehokkaasta kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Vuoden 2021 toimintamme teemana oli edetä kohti pienempää jalanjälkeä ja suurempaa kädenjälkeä.

Ympäristötyömme pohjana ovat ympäristöluvat, lupavaatimusten mukaiset ympäristön suojausrakenteet ja toimintojen ympäristövaikutusten tarkkailut. Edistämme kiertotaloutta esimerkiksi mahdollistamalla uusiomateriaalien hyödyntämisen rakennushankkeissamme.

Vuoden 2021 aikana selvitimme LSJH:n toimialueen jätehuoltopalvelun hiilijalanjäljen. Selvitys sisältää asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn aiheuttaman hiilijalanjäljen LSJH:n toiminta-alueella. Nyt saatu lukema toimii lähtötasona, kun asetamme tavoitteita ja määrittelemme toimenpiteitä kohti strategiamme mukaista mahdollisimman alhaista hiilijalanjälkeä.

Jätehuoltopalvelun CO2-päästöihin pystyttiin vaikuttamaan vuonna 2021 muun muassa aloittamalla biokaasuautoilla ajettavat kuljetusurakat Maskussa ja Ruskolla sekä käsittelemällä polttokelpoinen jäte Salon ekovoimalaitoksessa ulkomaisiin polttolaitoksiin toimittamisen sijasta. Vaikutuksia saatiin myös   rakentamalla lisää tiiviitä pintarakenteita Korvenmäessä. Pintarakenteilla voimme tehostaa kaatopaikkakaasun keräystä ja vähentää käsittelyä vaativien jätevesien määrää.

Hyödyntämisen aste kasvaa

Jyri Metsäranta, käyttöpäällikkö

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi käynnistyi Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksessa maaliskuun lopulla.
Jyri Metsänranta, käyttöpäällikkö

Vuonna 2021 yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli alueellamme 98,7 %. Jätteistä 44,6 % hyödynnettiin materiaalina ja 54,1 % energiana. Loppusijoitettavien yhdyskuntajätteiden osuus oli 1,3 %.

LSJH:n vuoden 2021 aikana vastaanottama kokonaisjätemäärä oli noin 182 000 tonnia, josta yhdyskuntajätteiden osuus oli 78 % eli noin 141 700 tonnia. Lisäksi luvussa ovat mukana kaikki LSJH:n hallinnassa olleet jätemäärät, kuten maa- ja kiviainesjätteet ja tuotantotoiminnan jätteet. Saostus- ja umpisäiliölietteet tilastoidaan erikseen.

Kiinteistöiltä kerättiin biojätteitä 8 700 tonnia, määrä kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Biojätteen lajittelun toivotaan yleistyvän. Myös neuvonta keskittyi vuoden 2021 aikana kertomaan biojätteen lajittelun hyödyistä ”Rakasta joka murua” -kampanjassa.

Asukkaat lajittelivat edellisvuosien tapaan ahkerasti kuluttajapakkausjätettä. Pakkausjätteitä kerättiin kiinteistöiltä, LSJH:n kierrätyspisteistä ja tuottajayhteisöjen Rinki-ekopisteistä yhteensä noin 13 600 tonnia. Määrä vastaa vuoden 2020 tasoa. Pakkausjätteistä kartongin osuus on edelleen nousussa, ja sitä saatiin talteen 3 % enemmän kuin vuonna 2020.

Polttokelpoista jätettä ei enää toimitettu ulkomaille vuonna 2021. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi käynnistyi Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksessa maaliskuun lopulla. Jatkossa ekovoimala tuottaa noin 90 % Salon kaukolämmöstä. Jätteenpoltto tulee puolittamaan Salon kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt, kun fossiiliset polttoaineet voidaan korvata jätteillä ja turpeella.

Polttokelpoisen jätteen paalien välivarastointi jatkui Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Vuoden aikana toimitettiin Lounavoimaan 13 150 tonnia jätettä paalivarastosta. Välivarastointi jatkuu edelleen molemmissa jätekeskuksissa.

Korvenmäessä rakennushankkeita


Vuoden 2021 rakennushankkeita olivat esimerkiksi Salon Korvenmäen jätekeskuksen liittymän parantaminen, jossa alueen liikennevirrat järjesteltiin turvallisemmiksi kiertoliittymän avulla. Korvenmäessä jatkui myös pintarakenteen ja pengerrysten parantaminen, kun vanhaa kaatopaikkaa suljettiin vajaan hehtaarin verran. Rakentamishankkeisiin kuului lisäksi kaasunkeräysjärjestelmien parantaminen.

Fortum aloitti omana työnään Korvenmäessä vaarallisen jätteen kaatopaikan ensimmäisen rakennusvaiheen pintaeristeiden tekemisen. Rakentaminen jatkuu vuonna 2022.

Säännöllinen seuranta ja varautuminen

Elina Wikström, ympäristöasiantuntija

Nyt saatu lukema toimii lähtötasona, kun asetamme tavoitteita ja määrittelemme toimenpiteitä kohti strategiamme mukaista mahdollisimman alhaista hiilijalanjälkeä.
Elina Wikström, ympäristöasiantuntija

Toimintamme pohjana ovat ympäristöluvat ja säännölliset ympäristötarkkailut. Otamme pinta-, pohja- ja kaatopaikkojen suotovesistä näytteitä useita kertoja vuodessa. Seuraamme jätekeskuksista puhdistamoille johdetun jäteveden aiheuttamaa kuormitusta muun muassa typen, fosforin ja kiintoaineen osalta. Velvoitetarkkailujen lisäksi teimme useita lisäympäristöseurantoja, kuten Topinpuiston toimijoiden yhteistä hajutarkkailua, emissiomittauksia Topinojalla ja Korvenmäessä sekä muun muassa polttokelpoisen jätteen paalivarastointiin liittyvää vesientarkkailua Topinojalla.

LSJH:n loppusijoitusalueilla on ilmaan vapautuneen metaanin määrä ollut laskussa viime vuosina. Korvenmäen jätekeskuksessa on useiden vuosien laskusuuntauksen jälkeen ollut hieman nousua metaanipäästöjen määrässä, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa biokaasulaitoksen vikatilat. Vähennämme ilmaan johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä hajuhaittoja pintarakenteiden ja kaatopaikkakaasujen keräys- ja käsittelyjärjestelmillä. Topinojalla kerättävä kaatopaikkakaasu hyödynnetään energiaksi Turku Energialla. Korvenmäessä ja Isosuolla kerätty kaatopaikkakaasu poltetaan soihdussa ilmastolle vähemmän haitalliseen muotoon.

Vuonna 2021 Isosuon jätekeskus sai uuden ympäristölupapäätöksen. Perniön lajitteluaseman ympäristölupapäätökseen tuli muutos vastaanotettaviin jätelajeihin ja -määriin. Topinojan jätekeskuksen ympäristölupapäätöksen muutos koski paalattua polttokelpoista jätettä. LSJH sai myös koetoimintaluvan Paimion poistotekstiilien jalostuslaitokselle.

Vuonna 2021 jatkoimme jätekeskusten ja lajitteluasemien ympäristönsuojelulain mukaisten ennaltavarautumissuunnitelmien päivittämistä. Työn tarkoituksena on tehostaa onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden ympäristöriskeihin varautumista.