Kehityshankkeisiin vauhtia

LSJH:n tutkimus- ja kehitystiimi vauhditti vuonna 2019 poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotoinnin taustatyötä ja Topinpuiston kiertotalousverkoston kehittämistä. Olemme alueemme elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka tarjoaa kiertotalouden oppimisympäristön ja alustan liiketoiminnan kehittämiselle yksityisen ja julkisen sektorin avoimessa yhteistyössä.

Tutkimus- ja kehitystiimissämme työskenteli vuonna 2019 viisi henkilöä ja lisäksi teimme kehitysprojekteja yhdessä muiden yhtiön osatoimintojen kanssa. Etenimme vuoden aikana monissa hankkeissa ja projekteissa yhteistyössä tutkimus-, yritys- ja oppilaitoskumppaneidemme kanssa.

Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos -sanonta pitää hyvin paikkansa tutkimus- ja kehitystyössä. Työmme luonteeseen kuuluu uusien asioiden tutkiminen ja kumppaneiden kanssa toimiminen. Työ on jatkuvaa oppimista, ja siksi innostavaa.

Yhteistyötä ja verkostoitumista

Kehitystyön suunnittelu vaatii tutkimusta. Vuonna 2019 toteutimme seurantatutkimuksemme asukastyytyväisyydestä sekä polttokelpoisen jätteen koostumuksesta. Näitä joka toinen vuosi teettämiämme tutkimuksia käytämme hyväksi muun muassa palveluiden kehittämisessä ja kierrätyksen tehostamisessa. Lisäksi toteutimme kiinteistöiltä kerättäville jätejakeille ominaispainoselvityksen, jonka tietoja käyttävät esimerkiksi jätehuoltoviranomaiset.

Sisäisessä kehitystyössä yksi painopistealueista oli yhtiön tietojohtamisen prosessien kehittäminen vuonna 2019. Yhtiön toimintojen tavoitemittareita tarkennettiin ja määriteltiin uudelleen tukemaan palveluiden kehittämistä ja laadun varmistamista. Tietojohtamisen uusi analyysityökalu yhdistää ja indeksoi eri tietolähteistä tulevan datan, jolloin seuranta helpottuu ja tieto löytyy kootusti ja visualisoituna yhdestä paikasta.

Merkittävimmät vuoden 2019 kehityshankkeemme eli poistotekstiilin keräys ja jatkojalostus Telaketju-yhteistyössä sekä kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen Topinpuistossa ovat verkostoyhteistyötä. Yhteiskehittämiseen tarvitaan osaamista koko tuotteiden arvoketjusta, ja mukana onkin laaja joukko eri alojen yrityksiä ja organisaatioita. Esimerkiksi asukkaiden poistotekstiilin keräyksen käynnistämiseksi työtä tehdään yhdessä Suomen Kiertovoima KIVO:n ja maamme jätelaitosten kanssa. Toteutamme yhtiön sisäiset kehittämisprojektit, kuten järjestelmäuudistukset pitkälti omana työnä, mutta toki kumppanuuksia tarvitaan myös niissä.

Yhteiskuntavastuullista kumppanuutta

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on vahvistaa LSJH:n roolia seudullisena kiertotaloushankkeiden käynnistäjänä ja kumppanina.
Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on vahvistaa LSJH:n roolia seudullisena kiertotaloushankkeiden käynnistäjänä ja kumppanina. Olemme elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toimii yhteiskuntavastuullisesti ja tukee kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittymistä seudulla. Toimimme kiertotalouden alustana sekä yhteiskehittäjänä. Haluamme luoda edellytykset yksityisen ja julkisen sektorin tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kotitalouksien jätehuoltovastuun kautta olemme osa materiaalivirtojen arvoketjuja.

Turun Topinojan jätekeskuksen yhteyteen kehittynyt Topinpuiston kiertotalouskeskus on yhteistyöverkosto, jossa alan toimijat voivat etsiä yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan muiden toimijoiden kanssa sekä löytää uusia hyötykäyttöratkaisuja. Vuonna 2019 Topinpuiston kehitystyössä oli mukana 6Aika-hankkeen tuella myös Turun ammattikorkeakoulu. 6Aika-rahoitus päättyi syksyllä 2019. Hankkeessa syntyi paljon hyviä käytäntöjä, jotka on otettu osaksi Topinpuiston toimintaa.

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen yritykset osallistuivat kuluneella kaudella aktiivisesti yhteiseen toimintaan. Topinpuistossa järjestettiin muun muassa palvelukokeiluja yritysten kanssa, sosiaalisen median koulutusta sekä jo perinteiset Topinpuistopäivät keväällä ja syksyllä.

LSJH oli vuonna 2019 mukana myös Salon Korvenmäkeen valmistuvan Lounavoiman ekovoimalan yhteyteen kaavailluissa energiahankkeissa, joissa suunnitellaan ja pilotoidaan hukkalämmön syvävarastointia sekä kaatopaikkakaasun ja hiilidioksidin liikennekäyttöön jalostamista. Lounavoiman omistavat LSJH ja Salon Kaukolämpö Oy.

Valmius valtakunnalliseen poistotekstiilinkeräykseen

Käynnistimme valmistautumisen valtakunnallisen keräyksen aloittamiseen yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten kanssa.
Marko Kokkonen, palvelusuunnittelija

Kotitalouksien erilliskerätyn poistotekstiilin jalostus on keskeisin kehityshankkeemme ja hyvä esimerkki uraauurtavasta kiertotaloustoiminnastamme. Käynnistimme vuonna 2019 muun muassa valmistautumisen valtakunnallisen keräyksen aloittamiseen yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten kanssa. Varaudumme käsittelemään kaikki maamme kotitalouksien poistotekstiilit vuonna 2023 jätelakityöryhmän esityksen mukaisesti.

LSJH on viime vuosina ollut vetäjänä ja osallistujana mittavissa tekstiilien kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa, joita on toteutettu Telaketju-yhteistyöverkostossa. Vuonna 2019 LSJH edisti poistotekstiilin jalostuslaitoshanketta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Varsinais-Suomen Liiton AIKO-rahoituksen tuella yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten kanssa. LSJH osallistui myös Business Finlandin rahoittamaan ja VTT:n vetämään Telaketjun jatkohankkeeseen, jossa toteutetaan yritysten pilotteja tekstiilikierrätyksen kehittämiseksi Suomessa. Vuonna 2019 Business Finland myös myönsi LSJH:n pilottilaitoksen käynnistämiseen lainarahoituksen.

Vuoden 2019 aikana tutkimus- ja kehitystoiminto kartoitti poistotekstiilin jalostukseen tarkoitetun pilottilinjaston sijoituspaikkaa ja teknologiaa. Järjestimme käsittelylinjaston toimittajasta kilpailutuksen. Lisäksi etsimme sopivan tilan tekstiilien lajitteluun ja varastointiin.

Kehitimme edelleen Lahden ammattikorkeakoulun kanssa kehitettyä poistotekstiilin kuituluokkien tunnistusteknologiaa ja sovelsimme sitä lajittelukäyttöön. Jatkossa erilliskerätyt kotitalouksien poistotekstiilit on tarkoitus tuoda keskitetysti Turun lajitteluhalliin jatkolajiteltaviksi kuituluokittain, jonka jälkeen tekstiili voidaan jalostaa teollisuuden käyttöön kierrätysmateriaaliksi.